Katsukawa Shuncho

Katsukawa Shuncho
18th c.
Japanese woodblock print
Katsukawa Shuncho
18th c.
Japanese woodblock print
Katsukawa Shuncho
18th c.
Japanese woodblock print