Luis Martinez Pedro

Luis Martinez Pedro
1972
screen print