Yoshisuke Funasaka

Yoshisuke Funasaka
1969
woodcut
Yoshisuke Funasaka
1970