Godfrey Frankel

Godfrey Frankel
1947
black & white print
Godfrey Frankel
1943
gelatin silver print
Godfrey Frankel
1947
black & white print
Godfrey Frankel
1958
black & white print
Godfrey Frankel
1946
black & white print
Godfrey Frankel
1943
black & white print
Godfrey Frankel
1947
black & white print