Shiro Fukazawa

Shiro Fukazawa
1970
screen print
Shiro Fukazawa
1973
screen print